SIMRadio

Serwis informacyjno medialny

Nauka

Jak wygląda sytuacja oświatowa na terenie gminy Czernica?

Jak wygląda sytuacja oświatowa na terenie gminy Czernica?

Sytuacja oświatowa jest definiowana według strategii oświatowej, czyli dokumentu strategicznego określającego lokalną politykę oświatową. Planowanie strategiczne to część oświaty, którą trzeba odpowiednio zorganizować i zaplanować. Czym charakteryzuje się oświata w poszczególnych gminach? Jakie udogodnienia (np. dla dzieci niepełnosprawnych) zostały w nich wymyślone?

Liczba szkół i placówek

Na terenie Gminy Czernica funkcjonują trzy szkoły podstawowe i dwa zespoły szkolno-przedszkolne. Jeśli chodzi o placówki wychowania przedszkolnego (prowadzone przez osoby fizyczne), należą do nich Przedszkole Publiczne MINI WORLD w Dobrzykowicach oraz Przedszkole Publiczne BAŚNI i BAJEK w Gajkowie (oba przedszkola zapewniają dzieciom pobyt na warunkach określonych dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę). Na terenie gminy działają również przedszkola niepubliczne:

  • „HAPPY KIDS” Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieńcu Wrocławskim,
  • Niepubliczne Przedszkole BAJKOCHATKA,
  • Niepubliczne Przedszkole „Kredka”,
  • Niepubliczne Przedszkole „Calineczka i Przyjaciele”,
  • Przedszkole Niepubliczne „Mini World”,
  • Przedszkole Niepubliczne „Jutrzenka” im. Św. Józefa,
  • Przedszkole Niepubliczne RADOSNE,
  • Niepubliczne Przedszkole „Tysiąca Baśni”.

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych

Gmina Czernica prowadzi pomoc dla dzieci niepełnosprawnych. Zapewnia im bezpłatny transport i opiekę podczas przewozu lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna samochodem prywatnym oraz środkami komunikacji publicznej.

Jeśli mowa jest o uczniach z niepełnosprawnością ruchową (m.in. afazją), intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – bezpłatny transport odbywa się też do najbliższej szkoły ponadpodstawowej (do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń osiągnie 21 rok życia).

Gmina organizuje także bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego do końca roku kalendarzowego, w którym dzieci kończą kolejno 24, 25 rok życia. Taka opcja jest dostępna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, niepełnosprawnościami sprzężonymi (z których jedna to intelektualna).

Aby uzyskać świadczenia dla niepełnosprawnych, trzeba dostarczyć do Urzędu Gminy wniosek o organizację dowozu lub wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica. Wnioski można przesyłać też pocztą. Trzeba do nich dołączyć aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej i potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły specjalnej.

Udostępnij

O autorze